Life sci­ences bedri­jf Prosensa groeit uit z’n jas­je (dis­trib­uted in The Netherlands, Dutch lan­guage)

Vanmiddag vin­dt de offi­ciële open­ing plaats van de nieuwe behuiz­ing van Prosensa in Leiden. Het suc­cesvolle bio­far­ma­ceutis­che bedri­jf ver­huist met het oog op de expo­nen­tiële groei die het sinds 2009 door­maakt. Prosensa ontwikkelt onder meer een ther­a­pie tegen de ern­stige spierziek­te van Duchenne, die bij 1 op de 3500 geboren jon­gens voorkomt.

Het bedri­jf koos 28 feb­ru­ari als datum voor de open­ing, omdat het ‘Rare Disease Day’ is. Op deze dag vraagt een coal­i­tie van hon­der­den patiën­tenor­gan­isaties over­al ter wereld aan­dacht voor de stri­jd tegen de vele zeldzame aan­doenin­gen. Ondanks dat deze samen miljoe­nen mensen tre­f­fen, zijn zeldzame ziek­ten nog onbek­end bij een groot pub­liek.

Twee belan­grijke verte­gen­wo­ordig­sters van patiën­tenor­gan­isaties, Elizabeth Vroom en Maryze Schoneveld van der Linde ver­zor­gen de open­ingscer­e­monie van Prosensa’s nieuwe locatie. Elizabeth is opricht­ster van het Duchenne Parent Project en moed­er van een zoon met de ziek­te van Duchenne. Maryze richtte het bedri­jf Patient Centered Solutions op en heeft zelf de zeldzame ziek­te van Pompe. Al sinds de opricht­ing werkt Prosensa inten­sief samen met patiën­ten en patiën­tenor­gan­isaties in het streven pro­ducten te ontwikke­len die de kwaliteit van lev­en voor patiën­ten ver­beteren.

Ook de Amsterdamse beurs NYSE Euronext plaatst Rare Disease Day in de schi­jn­wer­pers. Middels een gongslag opent Elizabeth Vroom vanocht­end de NYSE Euronext han­dels­dag, in aan­wezigheid van Prosensa CEO Hans Schikan.

‘Het is een bij­zon­dere dag,’ zegt Hans Schikan, ‘waarop we bewust stil staan bij de missie van Prosensa: het ontwikke­len en aan­bieden van inno­vatieve ther­a­pieën voor patiën­ten met erfe­lijke, nu nog onbe­han­del­bare, aan­doenin­gen. Een nauwe band met patiën­tenor­gan­isaties vin­den wij erg belan­grijk. Wat Prosensa tot nu toe bereikt heeft, danken wij mede aan deze samen­werk­ing.’

Prosensa ver­huist naar het nieuwe BioPartner Accelerator gebouw op het Leiden Bio Science Park. Naar aan­lei­d­ing van de offi­ciële open­ing organ­iseert Prosensa een mini-sym­po­sium voor de ruim 80 medew­erk­ers en een aan­tal externe gen­odig­den. Elizabeth Vroom en Maryze Schoneveld van der Linde zullen bei­den een inspir­erende lez­ing ver­zor­gen.

In 2009 sloot Prosensa een samen­werk­ingsovereenkomst met de grote far­ma­ceut GlaxoSmithKline (GSK). In deze strate­gis­che alliantie bun­de­len Prosensa en GSK de kracht­en in de ontwik­kel­ing van een behan­del­ing van de ziek­te van Duchenne. Sinds 2009 groei­de het aan­tal medew­erk­ers van Prosensa van 20 naar 80.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *